JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1: Derneğin Adı Sağlık ve Sevgi Derneği, kısaca SASEV dir. Derneğin merkezi Sakarya dır .Dernek yurt içinde ve dışında şube açabilir.

 

Madde 2: Derneğin amacı: Sağlık, eğitim, kültür, turizm, sosyal yardımlaşma ve sanat konusunda çalışmalar yapmak.

 

1: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için: Kendisi, uluslararası kuruluşlar, ulusal tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bilumum özel sektör, yere! Yönetimler, üniversiteler, kültür dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek kuruluşları ve odaları vb. kuruluşlar ile işbirliği halinde ortak projeler yapar, uygular, yapılmış olan projelere ortak veya yardımcı olarak katılır veya destekler. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi için araştırmalar yapar.

 

2: Toplumun sağlığı ile ilgili yurt içi ve dışında her türlü araştırma ve inceleme vb. faaliyetler ile sağlıkla ilgili her türlü konferans, sempozyum, şura, panel, seminer, toplantı, etkinlik ve organizasyonlar düzenler. Sağlık ve Eğitim, Sanat ve Kültür ile Spor ve Müziğin her alanında danışmanlık hizmeti alır ve verir.

 

3:Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak her türlü sos yal amaçlı çalışmalarda bulunur. Bu amaçla, Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm: Kamu, Özel sektör Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve her türlü meslek odası kuruluşları ile ortak çalışmalar ve projeler yapar, uygular. Her türlü sosyal ve kültürel çalışma ve faaliyetlere katılarak destekler.

 

4: Sağlıkla ilgili her türlü anket, araştırma ve bilimsel çalışma ile incelemeler yapar veya yaptırır. Yapılan çalışmalara katılarak destekler. Ayrıca sağlıkla ilgili ARGE çalışmaları yapar veya yaptırır.

 

5-İnsan, Çevre ve Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder ve bu alanda her türlü faaliyet, etkinlik ve çalışmalarda bulunur. Koruyucu hekimlik, Aile Hekimliği, Mediko Sosyal ve Halk Sağlığı ile ilgili her türlü çalışmalar yapar.

 

6-Sağlık alanındaki çalışmaları teşvik etmek için, sağlıkla ilgili münferit veya kurum olarak başarılı çalışmalar yapan Kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Yerel Yönetimler v.b diğer kuruluş ve şahısları ödüllendirir, ilgili mercilerin dikkatini çekmek ve bilgilendirmek için gerekli girişim ve her türlü çalışmalar yapar.

 

7-Yardıma muhtaç öğrencilere yardım etmek için her türlü çalışmalar yapar ve bu amaçlı çalışmalara katılarak destekler.

 

8-Sağlık, Eğitim ve Öğretimin her alanında, Hastane, Muayene hane, Poliklinik, Tıp Merkezi, Laboratuvar, Özel Okul, Dershane, Etüt Merkezi, Test Merkezi, Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Rehabilitasyon Merkezi, Anasınıfı, Kreş, Üstün Zekâlılar ve Olimpiyat Okulu, Yaz Okulu, Spor Okulu, Halı Saha, Sanat ve Kültür Merkezi ile Eğitim Merkezi açar, işletir işlettirir. Gelişen teknolojik imkânlarından istifade ederek; Elektronik dershane, Bilgisayar destekli kütüphane, İnternet kafe, v.b. gibi alanlarda faaliyetlerde bulunur.

 

9-Dernek amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurar, ticari faaliyette bulunur, bu amaçla taşınır veya taşınmaz mal edinir. Gayri menkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi itifak, kira, şuf a ve ipotek gibi haklar intisap eder veya verir, terkin ve fekt edebilir. Dernek, kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sektör, her türlü Meslek Oda ve Kuruluşları, Müteşebbis ve şahıslar ile Yurt dışından diğer ülkelerden, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi her türlü Uluslararası Kuruluş ve Organizasyonlardan, Ülkemizde Sağlık standardının artırılmasına katkıda bulunmak için, ayni ve nakdi olmak üzere her türlü araç ve gereç ve taşınır taşınmaz mal veya gayri menkul ve arsa hibe olarak kabul eder ve bunun için gerekli girişim ve müracaatlarda bulunur. Bu muameleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır

 

10-Toplumda sağlık düzeyinin yükselmesi için yurt içinde ve yurt dışında sağlıkla ilgili her türlü faaliyette bulunur ve bu tür çalışmalara her türlü desteği sağlar. Sağlık ve bilimsel çalışmalar, araştırma ve incelemeler yapmak, üzere yurt içi ve yurt dışına öğrenci veya görevli eleman gönderir veya yurt dışından bu amaçla öğrencileri yurdumuza getirir.

 

11 - Doğal afet, salgın hastalıklar, savaş ve olağanüstü durumlarda insanlar arasında hiç bir ayırım yapmaksızın, yurt içi ve yurt dışında gerekli çalışmaları yapar veya destekler, Bu amaçla Arama ve Kurtarma timi kurar veya kurulu bulunan Arama Kurtarma faaliyetlerine katılarak destek olur.

 

12-Her türlü yazılı, görsel, sesli, elektronik vs. yayınların basımı-yayımı veya satın alınması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapar, yaptırır.

 

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

16-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

 

17-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

18-Faaliyetlerinin etkinleştirilme ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 

19-Kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

20-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete dergi kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

21-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

 

22-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,